| Info & Boekingen via: info@shenaia-entertainment.be - 0474/86.66.37 |
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruiksvoorwaarden Shenaia Entertainment

 

De algemene voorwaarden van de website Shenaia Entertainment zijn van toepassing zoals hieronder beschreven.

 1. Om een rechtmatige inzage te verkrijgen, moet je tenminste 18 jaar oud zijn, of de meerderjarige leeftijd in het land van herkomst indien deze de 18 jaar overschrijdt.
 2. De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo's, afbeeldingen, foto's, films en teksten op de website(s) van "Shenaia Entertainment", zijn het intellectuele eigendom van Shenaia Entertainment en mogen derhalve niet worden gereproduceerd, bewerkt, weergegeven of gebruikt worden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van "Shenaia Entertainment".
 3. De persoonlijke gegevens van Shenaia Entertainment, waarover je beschikt, niet te zullen gebruiken voor enig doel, incl. het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over gegevens die je van "Shenaia Entertainment" beschikt. Het plaatsen van advertenties ( op gelijk welke internetsites, kranten, tijdschriften, flyers,... ) zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Shenaia Entertainment BVBA, kan niet, het wordt dus absoluut niet getolereerd. Bij het zien ter controle van ons, van dergelijke gelijk welke internetsites, kranten, tijdschriften, flyers,... wordt de betrokkene advertentieplaatser aangemaand deze onwillige advertenties onmiddellijk te wissen binnen de 24 uur. Eerst wordt er een gewone mail gestuurd met de vriendelijke vraag deze te verwijderen, zo niet word er een tweede mail verstuurd met opnieuw een aanmaning en eventueel schadevergoeding. Bij onvrijwillig, zonder toestemming van Shenaia Entertainment BVBA geplaatste advertenties wordt een schade vergoeding gevraagd van 50 euro per dag, met bijkomend 25 euro per verschillende internetsite, kranten, tijdschriften, flyers,...waar deze ongewilde advertenties geplaatst werd. Deze bovenstaande regelement wordt ook toegepast wanneer er wel schriftelijke toestemming was van Shenaia Entertainment) maar bij vraag door Shenaia Entertainment BVBA van verwijdering, voor gelijk welke redenen voor bepaalde advertentie (s) geen gehoor wordt aan gegeven en verwijdering niet toegepast wordt door de tegenpartij hetzij advertentieplaatser. Deze wordt per factuur aan de plaatser van de advertenties gestuurd. Bij het niet nakomen van onze gevraagde te wissen advertenties en minnelijke schadevergoeding, word onze advocaat ingeschakeld, waarbij alle gerechtelijke kosten voor de advertentieplaatser zijn, alsook hogere gestelde schadeclaims.
 4. Bij het versturen van een mail of invullen van een reservatie- of contactformulier, mag je niet obsceen of onbeschoft uitlaten. Dit houdt in dat je op generlei wijze, oneigenlijk taalgebruik mag bezigen in welke vorm dan ook. "Shenaia Entertainment" controleert alle mails, reservatie- of contactformulieren, zal deze waar nodig weigeren of verwijderen, indien deze niet voldoen aan de gestelde eisen. Bij grove uitlatingen kunnen nodige stappen ondernomen worden.
 5. Door het plaatsen van een reservatie- of contactformulier op "Shenaia Entertainment", wordt ingestemd met de Algemene Voorwaarden. En dienen volledig en naar waarheid te worden ingevuld.
 6. "Shenaia Entertainment" kan in geen voorkomend geval aansprakelijk gesteld worden voor het verlies- en/of de gevolgen van uw computergegevens.
 7. De artiest(e) moet in geval van ziekte, ongeval of overmacht (verkeersopstopping, panne, ...) opdrachtgever zo vlug mogelijk verwittigen. In geval van ziekte van de artiest(e), zal het reeds betaalde aan de artieste terug gestort worden aan de klant of opdrachtgever.
 8. Indien een boeking, opdracht, binnen 24 uur van tevoren op onrechtmatige gronden wordt geannuleerd door de klant of opdrachtgever, of indien een aanvraag tot bemiddeling niet (tijdig) wordt herzien, is "Shenaia Entertainment" gerechtigd de aangevraagde opdracht te factureren. Deze laatste kan bij de eerstvolgende bemiddeling weer in mindering worden gebracht, tot maximaal 6 maanden na dato.
 9. Voor opdrachten bij evenementen, zijn o.m. publiciteit, verzekeringen, auteursrechten, douanerechten, taksen, SABAM, BTW en belastingen van welke aard ook vallen ten kosten van opdrachtgever en deze staat in voor het aanwezig zijn van de vereiste vergunningen en kan bij weigering daarvan, zich niet op overmacht beroepen.
 10. DE MANAGER van de artiest(e) heeft het recht om het optreden in juiste banen te leiden.
 11. Shenaia Entertainment is EXCLUSIEF en werkt uitsluitend op zelfstandige basis, voor artiestenbureaus, evenementen, en andere opdrachtgevers, onze wellness...

  Er wordt ALTIJD gewerkt met een factuur voor zowel zelfstandigen als tegenover particulieren. Zoniet of wanneer het gekregen BTW nummer van de opdrachtgever niet juist is wordt deze inkomst aan Shenaia Entertainment in de dagontvangsten boek genoteerd. Dus kortingen zijn niet mogelijk, uitgezonderd de acties die vermeld worden onder de tijdelijke nieuwtjes voor de betreffende aangegeven periode. Voor de welness arrangementen wordt alles in de dagboekontvangsten genoteerd. Indien gewenst kan men er ook een factuur van ontvangen.

 12. Uit veiligheidsoverwegingen kan "Shenaia Entertainment" het IP-adres van jouw computeraansluiting nagaan. "Shenaia Entertainment" behoudt zich het recht voor, om in geval van misbruik aan de hand van dit IP-adres, gegevens over jouw aansluiting te achterhalen.
 13. Shenaia Entertainment verbindt zich er toe de Belgische en Europese wetgeving betreffende de privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
 14. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank te Kortrijk, alleen het Belgisch recht is van toepassing.

 

 

Gebruiksvoorwaarden Webcamsite en Webshop

 

Op deze secties zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing.

 1. Om een rechtmatige inlog te verkrijgen, moet je tenminste 18 jaar oud zijn, of de meerderjarige leeftijd in het land van herkomst indien deze de 18 jaar overschrijdt.
 2. Shenaia Entertainment kan de beschikbaarheid van de platforms tijdelijk onderbreken voor onderhoudswerken, de dag van onderhoudswerken worden meegedeeld in rubriek nieuws en is meestal tijdens de nacht 00.00u tot 06u. Dergelijke onderbrekingen kan onder geen enkele omstandigheden aanleiding geven tot schadeclaims.
 3. Shenaia Entertainment, is niet verantwoordelijk voor schade door vertraging, als gevolg van force majeure, in het bijzonder bij storing in telecommunicatiediensten, downtime of aanvallen op servers, virusuitbraken.
 4. Alles betreffende de vernoemde sites wordt strikt getest op mogelijke virussen, voor dat deze op de sites terecht komen.